Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K

Конфлікт інтересів

ПОНЯТТЯ “КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ” В НОВОМУ АНТИКОРУПЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

На відміну від Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 7 квітня 2011 року нове антикорупційне законодавство оперує новим визначенням «конфлікту інтересів» та розрізняє дві його форми.Згідно зі статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції»від 14 жовтня 2014 року, норми якого встуили в силу 26 квітня 2015 року визначено два поняття:

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання визначених повноважень.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані:

1) вживати заходів щодо недопущення  виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту  інтересів безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно.
3) не вчиняти дій та не приймати рішень в мовах реального конфлікту інтересів;
4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 
 

ЗАХОДИ ЗОВНІШНЬОГО ТА САМОСТІЙНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

У відповідності зі статтею 29 Закону України  «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом: 
1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень.
3) обмеження доступу особи до певної інформації
4) перегляду обсягу службових повноважень особи;
5) переведення особи на іншу посаду
6) звільнення особи.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.
Позбавлення приватного інтересу має виключити будь – яку можливість його приховування.

ПЕРЕВЕДЕННЯ, ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ У ЗВ’ЯЗКУ З НАЯВНІСТЮ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»

​Переведення особи, уповноваженої на виконання  функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи на іншу  посаду  у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.

Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи.

Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність згоди на переведення або позбавлення приватного інтересу.

 
ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПІД ЗОВНІШНІМ КОНТРОЛЕМ ЯК ЗАСІБ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

​Одним із засобів врегулювання конфлікту інтересів на державній службі є здійснення повноважень під зовнішнім контролем. Дане нововведення  передбачено нормами нового Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року і передбачає наступне:

Службові повноваження здійснюються особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняною до неї особи під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.

Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:
1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації, стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються  особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів.
2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника.
3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.

ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ЗВ’ЯЗКУ З НАЯВНІСТЮ В ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,ПІДПРИЄМСТВ ЧИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ
 

Відповідно до вимог нового антикорупційного закону усі посадові особи юридичних осіб публічного права протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду в органах державної влади  зобов’язані передати в управління іншій особі  належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

При цьому укладати договори із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сімї суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення, заборонено.

Передавати в управління підприємства та корпоративні права на користь членів своєї  сімї 
забороняється.

Якщо підприємство за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарним, передача здійснюється шляхом укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності.

Щодо корпоративних прав, то законодавець у ч. 3 ст.36 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700 чітко визначив способи їх передачі в управління третім особам:

1) укладення  договору  управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності  (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами)

2) укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними на інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами

3) укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.

За приписами Закону «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року про факт передачі в управління корпоративних прав чи підприємств суб’єкт відповідальності має письмово в одноденний термін повідомляти Антикорупційне агентство.

Українська асоціація районних та обласних рад підготувала методичні рекомендації з питань врегулювання конфлікту інтересів, що виникають під час розгляду, підготовки та прийняття рішень радами.

З Методичними рекомендаціями можна ознайомитись, натиснувши на це посилання – Конфлікт інтересів (методичні рекомендації).

Роз’яснення положень законодавства про місцеве самоврядування та про боротьбу з корупцією в частині конфлікту інтересів