Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K
 Gerb Black And White
УКРАЇНА
Тиврівська районна рада
Тиврівського району
Вінницької області
5 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 31/03/2016 року№75смт Тиврів
Про внесення змін та доповнень до Регламенту районної ради 7 скликання

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України від 26 листопада 2015 року №842-VIII “Про внесення зміни до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань, враховуючи висновок постійної комісії з питань депутатської діяльності, взаємодії з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, військовими, громадськими формуваннями та адміністративно - територіального устрою, районна рада

ВИРІШИЛА:

 

        Внести до рішення 2 сесії районної ради 7 скликання  від 17 грудня 2015 року № 19 “Про Регламент районної ради 7 скликання” наступні зміни та доповнення:

В пункті 5.4. статті 5 «вул. Леніна» замінити на «вул. Тиверська».

В пункті 14.4. статті 14 «пп. 15.1-15.3» замінити на «п. 14.1-14.3».

Пункт 15.1. статті 15 викласти в новій редакції, а саме: «Пропозиції до проекту порядку денного сесії районної ради вносяться головою районної ради, депутатами, постійними комісіями та головою районної державної адміністрації, територіальними органами самоорганізації населення, трудовими колективами, громадськими об’єднаннями, громадянами, підприємствами, установами, організаціями та ін.

Пропозиції, як правило, вносяться не пізніше як за 30 днів до відкриття сесії».

В пункті 15.5. статті 15 «п. 15.13» замінити на «п. 15.11».

В пункті 16.1. статті 16 після слова «цілому» доповнити словами «відкритим поіменним голосуванням».

В пункті 16.2. статті 16 після слова «підсумками» доповнити словами «відкритого поіменного голосування».

Пункт 16.3. статті 16 викласти в новій редакції: «Рада може прийняти відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішен­ня може прийматися відкритим поіменним голосуванням не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного».

Пункт 19.3. статті 19 замінити на пункт 19.2.

В пункті 21.1. статті  21 після слова «відкритим» доповнити словом «поіменним».

В пункті 22.1. статті 22 після слова «проведення» доповнити словосполученням «відкритого поіменного»

В пункті 22.2. статті  22 після слова «відкритого» доповнити словом «поіменного».

В пункті 31.1. статті 31 після словосполучення «ставиться на голосування» доповнити словосполученням «та вид голосування».

В пункті 33.1. статті 33 після слова «приймаються» доповнити словосполученням «відкритим поіменним голосуванням».

В пункті 34.3. статті  34 словосполучення «пунктом 2 статті 11» замінити на «пунктом 10.1. статті 10».

Статтю 35 глави 3. “Порядок прийняття рішень” викласти в новій редакції:

 35.1. На засіданні ради рішення з питань, що розглядаються, приймаються відкритим поіменним  голосуванням. У випадках, передбачених Конституцією і законами України, цим Регламентом або за рішенням ради, проводиться таємне голосування.

Підрахунок голосів депутатів під час проведення відкритого поіменного голосування здійснюється лічильною комісією.

Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 22 Регламенту.

35.2. Лічильна комісія проводить відкрити поіменне голосування за списком обраних депутатів, підготовленим виконавчим апаратом районної ради, шляхом оголошення прізвища депутата в алфавітному порядку. Кожен депутат, що присутній на сесії, озвучує своє волевиявлення одним із варіантів відповіді: «так», «ні», «утримався».

Результати голосування заносяться членами лічильної комісії у відомість поіменного відкритого голосування. У разі відсутності депутата або його відмови від участі у голосуванні у відомості робиться відповідний запис.

Після завершення голосування лічильна комісія підраховує і оголошує його результат. Після оголошення лічильною комісією результатів голосування головуючий на сесії повідомляє про прийняття або відхилення рішення.

35.3. Відомості про результати відкритого поіменного голосування підписуються членами  лічильної комісії  в день голосування та долучається до протоколу засідання як його невід’ємна частина.

35.4. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті районної ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку, а також надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

В пункті 43.2. статті  43 словосполучення «п. 45.3 ст. 45» замінити на «п. 43.3. ст. 43 та п. 44.3 ст. 44».

Пункт 45.4. статті 45 замінити на пункт 45.5.

Главу 4 розділу 3, розділи 4 та 5 викласти в новій редакції:

                         «Глава 4. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 55. Правовий статус тимчасових контрольних комісій Ради

55.1. Тимчасові контрольні комісії Ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо кон­кретно визначених Радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

55.2. У складі тимчасової контрольної комісії Ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.

55.3. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій кон­трольної комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

55.4. Рішення Ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу Ради.

Стаття 56. Склад тимчасової контрольної комісії Ради та режим її роботи

56.1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

56.2. Тимчасова контрольна комісія Ради працює в режимі засідань, як правило, закритих.

56.3. Депутати Ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 57. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії Ради

57.1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях Ради та на пленарному засіданні Ради Рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

57.2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

57.2.1. прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

57.2.2. припинення повноважень Ради.

 

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТІВ

Глава 1. ДЕПУТАТИ РАДИ

Стаття 58. Правові засади діяльності депутатів Ради

58.1. Порядок діяльності депутата Ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конститу­цією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України та цим Регламентом.

58.2. Депутат Ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до Ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій (виборчих блоків) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами області.

58.3. Повноваження депутата районної Ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків вибо­рів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії районної Ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї Ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної Ради.

58.4. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради як представницького органу місцевого са­моврядування.

58.5. Депутат Ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворю­ваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 59. Посвідчення та нагрудний знак депутата Ради

59.1. Депутату Ради після визнання їх повноважень надається:

59.1.1. тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата Ради, видане районною виборчою комісією;

59.1.2. посвідчення депутата Ради за підписом голови Ради;

59.1.3. видається також нагрудний знак «Депутат районної ради».

Стаття 60. Форми роботи депутата Ради

60.1. Діяльність депутата в Раді включає:

60.1.1. участь у пленарних засіданнях Ради;

60.1.2. участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій Ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій — з правом до­радчого голосу;

60.1.3. участь у засіданнях президії Ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії Ради;

60.1.4. виконання доручень Ради та її органів;

60.1.5. роботу над проектами рішень, документами Ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

60.1.6. роботу з населенням району та відповідного одномандатного мажоритарного виборчого округу.

60.2. Депутат Ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

Стаття 61 Депутатські фракції та групи

61.1. Депутати Ради об’єднуються у депутатські групи та фракції.

61.2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами Ради.

61.3. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

61.4. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

61.5. Депутатські групи формуються не менше як 3 депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню де­путатських повноважень у виборчих округах на основі їх взаємної згоди.

61.6. До складу депутатської групи можуть входити депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

  1. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

61.8. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

Стаття 62. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

62.1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень Ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.

62.2. Депутат повідомляє шляхом подання заяви керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фрак­ції, після чого фракція приймає відповідне рішення.

62.3. Керівник фракції письмово повідомляє голову Ради про прийняте рішення.

62.4. При надходженні до Ради письмового повідомлення на ім’я голови Ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів Ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні Ради доводиться до відома депутатів Ради.

62.5. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом Ради серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

Стаття 63. Права депутатських фракцій та груп

63.1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, при­значає чи затверджує районна Рада.

63.2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.

63.3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для ство­рення більшості в Раді чи опозиції.

63.4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та Ради.

Стаття 64. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій/груп

64.1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повно­важень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, за винятком президії Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.

64.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову Ради. Це повідомлення підписує і депутат Ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

Стаття 65. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп

65.1. Голова Ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в Раді.

65.2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат Ради поширює серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

 

Глава 2. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 66. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

66.1. Депутати Ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право на де­путатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

66.2. Депутатський запит — це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових осіб Ради і її органів, сільського, селищного, міського голови до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради, керівників підприємств, установ і організацій неза­лежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.

66.3. Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання Ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії Ради або надана депутату Ради в індивідуальному порядку. Де­путатське запитання не включається до порядку денного сесії Ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

66.4. Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та органі­зацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 67. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

67.1. Депутатський запит може бути внесений депутатом Ради або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради, як правило, у письмовій формі і з питань, які віднесені до відання Ради.

67.2. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні Ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

67.3. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку ден­ного пленарного засідання Ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

67.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депу­татської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

67.5. На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додат­кового обгрунтування необхідності такого запиту.

67.6. У разі оголошення депутатського запиту в усній формі, виконавчий апарат готує витяг зі стенограми пленарного засідання і направляється головою Ради на розгляд постійної комісії Ради.

67.7. По кожному депутатському запиту Рада приймає рішення.

67.8. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні Ради.

67.9. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення Ради по запиту депутата ради.

Стаття 68. Відповідь на депутатський запит

68.1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений Радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради.

68.2. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запро­понувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

68.3. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні Ради.

68.4. Депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит.

68.5. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні Ради депутатів Ради.

68.5. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час обгово­рення Радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні Ради.

 

РОЗДІЛ 5. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ

Стаття 69. Статус та порядок утворення виконавчого апарату Ради

69.1. Виконавчий апарат утворюється Радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встанов­люються Радою за поданням голови Ради.

69.2. Діяльність виконавчого апарату Ради здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат Ради.

69.3. Виконавчий апарат Ради за посадою очолює голова Ради.

Стаття 70. Повноваження виконавчого апарату Ради

70.1. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-тех­нічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з те­риторіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування».

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з  питань депутатської діяльності, взаємодії з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, військовими, громадськими формуваннями та адміністративно – територіального устрою (Степанишин С. М.).
Голова районної ради Я.Й. Красовський