Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K

Положення про виконавчий апарат районної ради

1.Загальні положення

1.1 Виконавчий апарат Тиврівської районної ради 7 скликання (далі – Виконавчий апарат) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативно-правовими актами у сфері місцевого самоврядування, Регламентом Тиврівської районної ради 7 скликання, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради та цим Положенням.

1.2 Виконавчий аппарат,відповідно до статті 58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радоювзаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та виконавчої влади.

1.3 Виконавчий апарат утворюється районною радоювідповідно до статей 43,  58 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. Основні завдання Виконавчого апарату

2.1. Основними завданнями Виконавчого апарату є:

– організація підготовки сесій районної Ради і питань, що вносяться на розгляд районної ради, забезпечення своєчасного доведення цих рішень до виконавців;

– організація контролю за виконанням рішень районної ради;

– координація діяльності постійних комісій районної ради, сприяння в організації виконання їх рекомендацій;

– надання допомоги депутатам у здійсненні ними своїх повноважень;

– забезпечення гласності в роботі районної ради та її органів;

– надання допомоги територіальній виборчій комісії з виборів депутатів районної ради відповідно до чинного законодавства України і рішень районної ради з питань організації виборів;

– забезпечення взаємодії ради з місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, політичними партіями, виборчими блоками, іншими об’єднаннями громадян;

– здійснення правового забезпечення діяльності ради.

3.Функції Виконавчого апарату

3. Виконавчий апарат районної ради  виконує такі функції:

3.1. У питаннях планування роботи районної ради узагальнює пропозиціїдепутатів, постійних комісій, районної державної адміністрації до перспективного  та поточного планів роботи районної  ради.

3.2.  У питаннях сесійної роботи районної ради:

а) розробляє проекти  планів підготовки  сесій районноїради, повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесій районної ради, а також питань, які вносяться на розгляд сесій;

б) бере участь у підготовці проектів рішень районної ради;

в) організовує обговорення тез доповідей, співдоповідей і проектів рішень районної ради з питань, віднесених до її компетенції;

г)  узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях або  передані в письмовій формі головуючому на сесіях, розробляє проекти заходів щодо їх реалізації і направляє виконавцям, здійснює контроль за їх виконанням.

д) веде протокол пленарних засідань районної ради, тиражує та своєчасно доводить рішення ради до виконавців.

4.3. У питаннях роботи президії районної ради забезпечує підготовку матеріалів на її засідання та ведення протоколу.

4.4. У питаннях роботи постійних комісій районної ради забезпечує організаційне, консультативне та методичне обслуговування, створює необхідні умови для ефективної їх діяльності, сприяє залученню спеціалістів до підготовки відповідних проектів рішень, висновків та пропозицій.

4.5. У питаннях здійснення повноважень депутатами районної ради забезпечує їх інформаційно-довідковими матеріалами, організовує навчання, надає допомогу у проведенні звітів перед виборцями.

4.6. У питаннях правового забезпечення діяльності ради, постійних комісій організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування та неухильне дотримання законодавства та інших нормативних документів, попередньо вивчає, аналізує проекти рішень ради,  розпоряджень голови,  рекомендації президії, постійних комісій районної ради та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування   при   голові районної ради,  вносить   пропозиції   щодо   їх відповідності чинному законодавству України

4.7. У питаннях забезпечення гласності бере участь у підготовці матеріалів
про роботу районної ради, президії районної ради та Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, постійних комісій та депутатів для публікації в пресі, сприяє у випуску методичних рекомендацій з питань діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

4.8.  У  питаннях організації прийому громадян  вивчає та розглядає їх звернення, заяви і  скарги, контролює виконання доручень керівництва районної  ради.

4.9. У питаннях адміністративно-територіального устрою сприяє місцевим радам здійсненню ними своїх повноважень.

4.10.  У питаннях взаємодії з сільськими, селищними, міською  радами вивчає і узагальнює практику їх діяльності, надає їм методичну та консультативну допомогу, забезпечує взаємообмін інформацією.

4.11. Забезпечує ведення діловодства,  здійснення  контролю за строками проходження  і  виконання документів, організовує фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.

5. Структура Виконавчого апарату

5.1. Очолює Виконавчий апарат та здійснює його керівництво голова районної ради та заступник голови районної ради.

5.2. Організовує і контролює роботу Виконавчого апарату керуючий справами виконавчого апарату районної ради, який призначається на посаду розпорядженням голови районної ради. У разі відсутності керуючого справами його обов’язки в частині діяльності Виконавчого апарату виконує заступник голови районної ради.

5.3. Кошторис видатків і штатний розпис виконавчого апарату затверджується в установленому законодавством порядку.

5.4. Керівники та працівники відділів виконавчого апарату призначаються та звільняються головою районної ради відповідно до чинного законодавства.

5.5. Відділи та посадові особи виконавчого апарату керуються в своїй діяльності цим положенням та посадовими інструкціями.

Керуючий стравами
виконавчого апарату
районної ради                                                                                                            Л. А. Колісніченко