Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K

Положення про кординаційну раду

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                       рішення 3 сесії районної ради
7 скликання від 28.01.2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Тиврівської районної ради 7 скликання

1.   Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Тиврівської районної ради 7 скликання (далі – Координаційна рада) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”,іншими нормативно-правовими актами у сфері місцевого самоврядування, рішеннями Координаційної ради  та цим Положенням.

2.    Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом, що діє на громадських засадах.

До складу Координаційної ради входять:

 – голова районної ради – голова Координаційної ради;

– заступникголови районної ради;

– керуючий справами виконавчого апарату районної ради;

– голови сільських, селищних та міськоїрад (за  згодою).

Секретар Координаційної ради – керуючийсправами виконавчого апарату районної ради.

3.   Основною   формою   роботи   Координаційної  ради   є   засідання,   які проводяться   в   міру  необхідності,   але   не   рідше  одного   разу  на  квартал.

Засідання Координаційної ради  є повноважним, якщо у ньому бере  участь не менше половини від її складу.

Засідання можуть скликатися як за пропозицією голови районної ради-голови Координаційної ради, так і за пропозицією однієї третини від загального складу Координаційної ради.

4. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради-голова Координаційної ради, а в разі його відсутності – обраний Координаційною радою головуючий.

5. Координаційна рада приймає рішення, які мають рекомендаційний характер і підписуються головуючим на засіданні.

Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів членів  Координаційної ради, які беруть участь у її засіданні.

6. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з президією, постійними комісіями районної ради, виконавчим апаратом районної ради, органами місцевого самоврядування інших рівнів, місцевими органами виконавчої влади району, громадськістю.

7. У разі необхідності можуть проводитися розширені та виїзні засідання Координаційної ради, а також спільні засідання Координаційної ради і колегії райдержадміністрації.

8. Координаційна рада:

– сприяє  місцевим радам у  вирішенні питань місцевого самоврядування;

–   здійснює аналіз актуальних питань розвитку місцевого самоврядування в районі;

– готує пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері місцевого самоврядування,  з питань  адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади в Україні;

–   сприяє реалізації принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування, рекомендацій Ради Європи та її органів з питань місцевого самоврядування, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду;

–  бере участь в організації обговорення в органах місцевого  самоврядування, депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів нормативно-правових актів  у сфері місцевого самоврядування, а  також проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради;

–  обговорює стан економічного і соціального розвитку району, територіальних громад, в які об’єднані жителі сіл, селищ, міст, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями;

–  аналізує практичну діяльність органів  місцевого  самоврядування щодо затвердження і реалізації регіональних, комплексних програм з питань соціально-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм, розробляє практичні рекомендації з цих питань;

–    вивчає діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження   і   виконання  місцевих  бюджетів,  готує  пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

–   розглядає питання щодо підвищення ефективності управління комунальною власністю, розв’язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, розвитку соціальної сфери територіальних громад;

–  проводить аналіз стану організаційної роботи органів місцевого самоврядування у здійсненні ними наданих законом повноважень, підвищенні ефективності роботи постійних комісій, виконавчих органів місцевих рад, зміцненні і вдосконаленні зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

–   сприяє налагодженню ефективної взаємодії та конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у вирішення питань місцевого значення;

–   забезпечує вивчення, узагальнення і поширення досвіду та кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування району;

–   підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування;

–    готує пропозиції щодо вдосконалення організації підготовки,   перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад в Національній академії державного управління при Президентові України, в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Вінницької області, вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення планів і тематики їх навчання;

–   сприяє в організаціїстажування у виконавчому  апараті районної радипосадових осіб, які працюють в  органах місцевого самоврядування району;

–   сприяє в проведенні семінарів, круглих столів, тематичних зустрічей, в тому числі виїзних, з актуальних питань розвитку місцевого самоврядування за участю посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

9. Організаційно-технічне та інформаційне  забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

Керуючий стравами
виконавчого апарату районної ради                                                    Л. А. Колісніченко