Розмір шрифту

A A A

Колір сайту

K K K

Статут АОМС

СТАТУТ

АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ Тиврівського району

смт. Тиврів.  2017

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Стаття 1.

Асоціація органів місцевого самоврядування Тиврівського району (далі – Асоціація) є добровільним недержавним неприбутковим об’єднанням місцевих  рад , яке створюється з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій щодо захисту прав та інтересів територіальних громад району, сприяння їх соціальному-економічному та культурному розвитку. Асоціація має місцевий статус.

В своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законами України «Про асоціації органів місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншим законодавством України, Європейською Хартією місцевого самоврядування та цим Статутом.

Асоціація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності, рівноправності членів, самоврядності, самостійності у визначенні напрямів своєї діяльності, відкритості і публічності.

Найменування Асоціації –

Повне: Асоціація органів місцевого самоврядування Тиврівського району.

Скорочене: Асоціація ОМС ТР

Асоціація є юридичною особою, має власну печатку, розрахунковий рахунок та інші реквізити.

 
Юридична адреса Асоціації: смт.Тиврів ,  вул.. Тиверська , 32.

Асоціація виступає за взаємовигідну співпрацю з органами, установами та організаціями, діяльність яких пов’язана з розвитком місцевого самоврядування в Україні.

Асоціація може брати участь у діяльності районних, обласних, всеукраїнських асоціацій. Асоціація може вступити до добровільного об`єднання асоціацій (спілки, конгресу, союзу тощо) шляхом укладення угоди про співробітництво та взаємодопомогу.

РОЗДІЛ ІІ. МЕТА УТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

Стаття 2.Основною метою створення Асоціації є:

– сприяння місцевим радам у здійсненні місцевого самоврядування на принципах, закладених у Конституції України, Європейській хартії місцевого самоврядування, Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про асоціації органів місцевого самоврядування»;

– захист гарантованого державою права територіальних громад, як безпосередньо, так і через їх ради та виконавчі органи, а також через районну  раду, яка представляють спільні інтереси територіальних громад, вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України;

– представлення територіальних громад району та їх органів в органах державної влади.

Стаття 3. Основними завданнями та повноваженнями Асоціації є:

– об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і законних інтересів відповідних територіальних громад, розв’язання спільних для територіальних громад проблем, обміну досвідом, створення умов для більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування;

– ознайомлення і обмін досвідом діяльності місцевх рад в галузі економіки, бюджету і цін, в управлінні комунальною власністю, веденні житлово-комунального господарства, побутового і торговельного обслуговування, у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення, охорони довкілля, регулювання земельних відносин, забезпечення законності та правопорядку;

– внесення пропозицій до органів державної влади щодо проектів законів та інших нормативних актів щодо розвитку місцевого самоврядування, які підлягають обов’язковому розгляду у порядку, встановленому законодавством;

– внесення пропозицій та рекомендацій органам місцевого самоврядування, виконавчої влади по ефективному і раціональному використанню майна комунальної власності, доходів місцевих бюджетів, позабюджетних цільових та інших коштів, землі та природних ресурсів;

– надання методичної, правової та інформаційної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними своїх повноважень;

– сприяння підвищенню ефективності підготовки та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування, підвищенню їх кваліфікації;

– узагальнення та поширення досвіду діяльності органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного та культурного розвитку;

– сприяння органам місцевого самоврядування у підготовці проектів їх актів, програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад.

РОЗДІЛ ІІІ. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Стаття 4. Вступ до Асоціації

Членами Асоціації є місцеві  ради Тиврівського району.

Повноважним представником в Асоціації виступає голова місцевоїради  , або інша особа, уповноважена відповідною радою.  

Членство в Асоціації є добровільним.

Прийом до Асоціації нових членів здійснюється на підставі рішення відповідних рад за рішенням Правління з подальшим його затвердженням Загальними зборами уповноважених представників членів Асоціації.

Стаття 5.  Члени Асоціації мають право:

– вирішального голосу на Загальних зборах Асоціації;

– брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;

– обирати та бути обраними до органів управління Асоціації;

– входити до складу офіційних делегацій Асоціації;

– вносити на розгляд Загальних зборів та органів Асоціації питання, проекти документів, брати участь у підготовці та прийнятті з них відповідних рішень;

– одержувати інформацію про діяльність Асоціації, виконання затверджених нею програм та про роботу органів Асоціації і її посадових осіб;

– одержувати методичну, організаційну, інформаційну та іншу допомогу у вирішенні питань, що відносяться до статутної діяльності Асоціації;

– добровільно вийти зі складу Асоціації.

Стаття 6. Члени Асоціації зобов’язані:

– дотримуватись Статуту Асоціації, брати активну участь у роботі Асоціації,  виконанні  її статутних завдань;

– враховувати у своїй діяльності рішення Асоціації та її органів і пропагувати позитивну роботу;

– своєчасно сплачувати вступний та членські внески у розмірі, встанов­леному Правлінням та затвердженому Загальними зборами Асоціації;

– регулярно інформувати Правління про проведення заходів, пов’язаних із виконанням затверджених Асоціацією програм;

– надавати Правлінню, іншим органам Асоціації допомогу, необхідну для здійснення статутних завдань.

Стаття 7.Припинення членства в Асоціації

Член Асоціації може в будь-який час припинити своє членство в Асоціації за рішенням відповідної ради. Зазначене рішення доводиться до відома Загальних зборів уповноважених представників членів Асоціації.

З підстав, визначених Статутом, членство в Асоціації може бути припинено за рішенням Загальних зборів уповноважених представників членів Асоціації.

Членство в Асоціації може бути припинено за рішенням Загальних зборів Асоціації, яке приймається за поданням Правління у разі систематичного невиконання членом Асоціації статутних обов’язків.

Членство в Асоціації може бути призупинено за рішенням Правління у разі невиконання статутних обов’язків та несвоєчасної сплати членських внесків на строк до відкриття чергових Загальних зборів Асоціації.

 У разі припинення членства в Асоціації вступні та членські внески не повертаються, а витрати, пов’язані з виконанням статутних завдань, не компенсуються.  

РОЗДІЛ ІV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

Стаття 8. Органами управління Асоціації є:

Загальні збори уповноважених представників членів Асоціації;

Правління Асоціації;

Контрольним органом Асоціації є Ревізійна комісія Асоціації.

Стаття  9. Повноваження Загальних зборів Асоціації

Загальні збори уповноважених представників членів Асоціації (далі – Загальні збори) є вищим органом управління Асоціації. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. На вимогу не менш ніж однієї третини членів Асоціації скликаються позачергові Загальні збори.

Загальні збори Асоціації є правомочними, якщо на них присутні уповноважені представники не менше половини членів Асоціації.

Загальні збори Асоціації:

– приймають Статут Асоціації, вносять до нього зміни і доповнення;

– обирають Правління у кількості 5   чоловік;

– обирають голову Правління;     

– розглядають результати роботи Асоціації за період між Загальними зборами, заслуховують звіти Правління та Ревізійної комісії Асоціації, обговорюють найбільш важливі питання діяльності Асоціації та приймають по них рішення;

– затверджують програми та перспективні плани роботи Асоціації;

– затверджують розміри вступних та щорічних членських внесків;

– обирають Ревізійну комісію Асоціації;

– затверджують рішення Правління про прийняття до Асоціації нових членів;

– за поданням Правління приймають рішення про припинення членства в Асоціації у разі систематичного невиконання статутних обов’язків членами Асоціації;

– приймають рішення про припинення Асоціації.

Загальні збори можуть розглядати будь-які інші питання щодо діяльності Асоціації, у тому числі ті, що віднесені Статутом Асоціації або передані рішенням Загальних зборів до компетенції Правління.

Стаття 10.

Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загального числа членів Асоціації.

Стаття 11.

   У період між Загальними зборами Асоціації її роботу здійснює виконавчий орган – Правління на чолі з Головою.

Правління обирається Загальними зборами відкритим голосуванням строком на термін скликання.

Правління обирається у кількості 5  осіб у складі голови та членів Правління .Членами Правління можуть бути обрані лише повноважні представники членів Асоціації.

Правління Асоціації здійснює свою роботу відповідно до Статуту Асоціації та рішень Загальних зборів.

Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними за умови присутності на них більше половини від загального складу Правління. Рішення Правління приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу членів Правління.

За виняткових обставин Правління може прийняти рішення методом опитування членів Правління. У цьому випадку проект рішення розси­лається членам Правління, які письмово висловлюють свою позицію.

Стаття 12. Функції Правління Асоціації:

– вирішує поточні питання діяльності Асоціації;

– ініціює проведення консультацій з місцевими органами виконавчої влади та бере в них участь, у разі необхідності визначає експертів для участі у  консультаціях з місцевими органами виконавчої влади;

 – скликає Загальні збори та забезпечує їх підготовку;

– затверджує тимчасові комісії, утворені для розробки проектів рішень Асоціації;

– приймає рішення про вступ до Асоціації нових членів та подає їх на затвердження Загальним зборам;

– приймає рішення про призупинення членства в Асоціації та вносить подання Загальним зборам про припинення членства в Асоціації;

– вносить пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Асоціації з наступним прийняттям по цьому питанню рішення Загальними зборами;

– готує пропозиції Загальним зборам щодо розмірів вступних та щорічних членських внесків;

– розробляє та затверджує кошторис Асоціації;

– звітує про свою роботу перед Загальними зборами;

Стаття 13. Повноваження Голови Правління Асоціації

Голова Правління обирається Загальними зборами відкритим голосуванням з числа повноважних представників членів Асоціації строком на термін скликання.

Голова Правління:

– здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації та її Правлінням;

– без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади,  місцевого самоврядування,  з підприємствами,  установами, організаціями;

 – укладає від  імені Асоціації договори про співпрацю;

– головує на Загальних зборах Асоціації та на засіданнях її Правління,  підписує протоколи, рішення, прийняті Загальними зборами Асоціації та її Правлінням;

– регулярно інформує Загальні збори Асоціації та її Правління про основні напрямки діяльності Асоціації.

У разі тимчасової відсутності Голови Правління його обов’язки виконує один з членів Правління Асоціації за рішенням Голови Правління.

РОЗДІЛ V. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА АСОЦІАЦІЇ, ПОРЯДОК ВНУТРІШНІХ ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

Стаття 14. Джерелами формування майна Асоціації є:

– вступні та членські внески;

– благодійні внески і пожертви фізичних та юридичних осіб;

– кошти або майно, що надходять безоплатно або як безповоротна фінансова допомога;

Асоціація може мати у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, рухоме та нерухоме майно, інші матеріальні і нематеріальні активи, кошти.

У разі припинення членства в Асоціації майно і кошти, передані у власність Асоціації її членами, не повертаються.

Майно та кошти використовуються Асоціацією для виконання нею статутних завдань і не можуть використовуватися для інших цілей.

Стаття 15.

Асоціація є неприбутковою організацією і не має права безпосередньо здійснювати виробничу діяльність.

З метою виконання статутних завдань Асоціація має право засновувати  в установленому законом порядку підприємства, створювати заклади,  установи або організації.

Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, юридичних осіб, засновником яких вона є, а члени Асоціації і зазначені юридичні особи не несуть відповідальність за зобов’язаннями Асоціації.

Стаття 16. Повноваження Ревізійної комісії

З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації та її органів утворюється Ревізійна комісія Асоціації.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа повноважних представників членів Асоціації на термін скликання у складі голови комісії, секретаря комісії і члена комісії.

Голова ревізійної комісії може брати участь у засіданні Правління Асоціації з правом дорадчого голосу.

Засідання Ревізійної комісії скликаються її головою у разі необхідності,  але не менше одного разу на рік. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії.

Протоколи Ревізійної комісії підписуються головою комісії та її секретарем.

Стаття 17.

Розміри вступних та членських внесків встановлюються Правлінням Асоціації та затверджуються Загальними зборами.

Члени Асоціації сплачують членські внески у затвердженому Загальними зборами порядку та строки.

РОЗДІЛ VІІ. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИМВОЛІКИ АСОЦІАЦІЇ

Стаття 18.

Власна символіка Асоціації може затверджуватися Загальними зборами Асоціації і використовуватися на бланку та печатці Асоціації.

РОЗДІЛ VІІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Стаття 19.

Зміни та доповнення до статуту затверджуються Загальними зборами.

Рішення про внесення змін і доповнень до цього статуту приймається більшістю голосів від загального складу членів Асоціації.

Зміни статутних документів Асоціації реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

РОЗДІЛ IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

Стаття 20.

Припинення діяльності Асоціації може бути здійснене шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Загальних зборів. Асоціація може бути ліквідована за рішенням суду у випадках, визначених законодавством.

Стаття 21.

Рішення про припинення діяльності Асоціації приймається на Загальних зборах, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 учасників зборів.

Одночасно з прийняттям рішення про припинення Асоціації Загальні збори утворюють комісію з припинення (ліквідаційну комісію).

У разі ліквідації Асоціації майно, що належить їй на праві власності, передається іншій неприбутковій організації відповідного виду чи спрямовується в доход держави.

 

Голова правління                                                                                В.Д.Голодюк